Бүтэц зохион байгуулалтStructure

Холбооны чуулган – Холбооны гишүүн байгууллага, гишүүд дэмжигчдийн төлөөлөгчидөөс бүрдэнэ. Чуулган 5 жил тутам болж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэн хэтийн төлөв, зорилтоо тодорхойлно.

 

Удирдах зөвлөл – Холбооны чуулганаас сонгогдож, холбооны үйл ажиллагааны ойрын зорилт, хэрэгжүүлэх арга замын асуудлыг авч үзэж шйидвэрлэнэ.

 

Тэргүүн – Холбооны чуулганаас сонгогдох бөгөөд удирдах зөвлөлийг тэргүүлж, холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцна.

 

Ажлын алба – Холбооны удирдах зөвлөл, тэргүүний ажилд туслаж сургалт, мэдээлэл, судалгаа зөвлөгөө өгөх болон захиргаа, санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан гйүцэтгэнэ.Гадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо