Менежмент, санхүү зэрэг бидэнд хэрэгцээтэй сэдвүүдийн хүрээнд шинээр хэвлэгдэн гарсан номнуудыг та бүхэнд танилцуулж байна.
  • Дэлхийн менежмент, хамаарахуйн Монгол ухаан

  • Төрийн бүтээмжийн удирдлага

  • Менежментийн үндэс

  • Бидний менежмент

  • Санхүүгийн хөтөч

  • Төрийн албаны манлайлалын өөрчлөлт

  • Н. Грегори Мэнкью Макроэдийн засаг, Микроэдийн засаг

  • Роберт Бакал Ажлын гүйцэтгэлийг оновчтой удирдан зохион байгуулах нь

  • Харилцааны чадвар төлөвшүүлэх ньГадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо