Монголын Менежментийн Холбоо нь Монгол улсад менежментийн орчин үеийн сэтгэлгээг хөгжүүлж төлөвшүүлэх үйлсэд хүчин зүтгэж хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзэл бүхий хувь хүн, сургалт, эрдэм шинжилгээний болон төр захиргаа, бизнесийн байгууллагуудыг эгнээндээ нэгтгэсэн мэргэжлийн сайн дурын нийгэмлэг мөн.
Зорилго
Менежментийн орчин үеийн сэтгэлгээ, мэдлэг, туршлагыг үйлдлэгт нэвтрүүлж, үндэсний шинэ үеийн менежерүүдийг бэлтгэх, тэдний ур чадварыг дээшлүүлэхэд тус дөхөм үзүүлэхэд оршино.
Чиг үүрэг
  • Олон улсын болон гадаад орнуудын менежментийн холбоо, төвүүдтэй ажил хэргийн харилцаа тогтоож, хамтран ажиллах;
  • Монголчуудын төрт ёс, аж ахуйн эрхлэх өвөрмөц арга ухааны өв уламжлалыг судалж нийтийн хүртээл болгох;
  • Дэлхийн бусад орны менежментийн ололт туршлагыг судалж, өөрийн орны нөхцөлд бүтээлчээр хэрэгжүүлэх;
  • Холбооны гишүүн байгууллага, хүмүүст зориулсан сургалт, судалгааг зохион байгуулж шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, зөвлөмжөөр хангах;
  • Улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжил, гишүүн байгууллага, хувь хүмүүсийн эрх ашгийг хөндсөн бодлогын чанартай аливаа асуудлаар санал, дүгнэлт боловсруулж, зөвлөгөө өгөх;
  • Үндэсний менежерийн хөдөлмөрийн үнэлэмж, ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэн тэдний ололт туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх
Our slogan is: Sound Policy AND BEST Management” GENERAL Mongolian Management Association was established in March 1991. The Association is a professional Non-government organization (NGO) with the purpose to develop modern management thinking based on talents and best practices of individuals and organizations, those who work in the fields of development, training and research, public and business administration. MISSION The mission of the Association is to support the development of modern management theory and implementation of its best practices in the country and serve as a key institution that contributes to the preparation of new generations of professional managers, and improvement of their managerial skills. MAIN OBJECTIVES: –          To establish close cooperation and relationship with international and foreign institutions with identical objectives and trends –          To conduct thorough research and study on the unique traditions of the statehood of Mongols, and their living environment and to introduce results of such research to the public. –          To commission research and study on the global management innovation and experiences of other nations, and effectively implement world’s management Excellencies in the country in the context of its uniqueness and specifics. –          To organize short and long term management training conduct research, disseminate management information and convey consulting activities to both the individual and group (organization) members of the Association. –          To develop research based evaluations and policy recommendations regarding critical issues of governance of the Mongolian society, including roles and obligations of the members of the Association in various sector. –          To increase the value, quality, and productivity of domestic management, and spread and share its innovative management thinking.